Slovenská ľudová majolika, a. s.

Slovenská ľudová majolika, a. s. je dôležitou súčasťou obnovy výroby tradičnej modranskej majoliky v Modre, má ambíciu zachovať tradície výroby majoliky, rozvinúť ich a odovzdať budúcim generáciám. Vďaka Slovenskej ľudovej majolike a. s. sa podarilo zachrániť pôvodnú značku Slovenskej ľudovej majoliky, časť výrobných prostriedkov, časť foriem. Podarilo sa pred rozpredaním po kusoch do nenávratna zachrániť aj vzory, ktorými sa majstri pri maľbe inšpirovali. Niektoré z nich už boli súčasťou výstavy jedinečnej kolekcie keramiky jedného z najvýraznejších keramikárov 20. storočia Rudolfa Barčíka Lutum v modranskej Hornej bráne počas Modranského vinobrania 2016. Činnosť akciovej spoločnosti nadväzuje na aktivity a snahy o osvetu a zachovanie keramických tradícií, spolupracuje na podujatiach, akými sú Slávnosť hliny – Keramická Modra, Modranské vinobranie, vydávanie kníh s odbornou tematikou, publikovanie odborných článkov. Je súčasťou iniciatívy Centra kreatívnej keramiky v Modre.

Kontakty

Šúrska 32 B, 900 01 Modra;  info@majolikamodra.sk; +421 905 336 101PROJEKT: MODRANSKÁ MAJOLIKA – INOVATÍVNE RIEŠENIA V TRADIČNOM REMESLE
Slovenská ľudová majolika patrí k nositeľom tradície modranskej majoliky a majolikovej ornamentiky a  zároveň je priestorom pre realizáciu kreativity a  inovatívnych postupov vo výrobe modranskej keramiky. Cieľom podpory z projektu je rozvoj kreatívneho talentu a  inovácií v  oblasti tradičného remesla formou záchrany, zachovania a obnovy významnej časti kultúrneho dedičstva Slovenska. Vďaka realizácii projektu sme získali nové aj inovatívne výrobné prostriedky, vytvorili návrhy nových vzorov, ktoré boli následne dané do výroby a predstavili nové služby v oblasti workshopov a exkurzií. Projekt vytvára aj nové pracovné miesta pre remeselníkov. 


VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov pre obstaranie zákazky s   nízkou hodnotou.

Príprava nových radov vzorov, návrh vzorkovníka a testovanie prototypov
Zverejnené dňa 7. 12. 2021.  Lehota na predloženie ponuky 23. 12. 2021 do 14:00 hod.
Predmetom zákazky je  Príprava nových radov vzorov, návrh vzorkovníka a  testovanie prototypov v zmysle Výzvy na predkladanie ponúk, ktorá spolu s ostatnými podkladmi tvorí prílohu tejto správy. Cenovú ponuku vrátane čestného prehlásenia (v prílohe)  je potrebné predložiť elektronicky na e-mail  miriam.funova@majolika.sk  alebo v  papierovej forme na adresu obstarávateľa, najneskôr v  termíne do 23. 12. 2021 do 14.00 hod.
Ostatné ustanovenia sú uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk.

Prílohy (otvoria sa po kliknutí):
Výzva na predkladanie ponúk
Čestné prehlásenie uchádzača
Návrh Zmluvy


VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov pre obstaranie zákazky s  nízkou hodnotou.

Obstaranie doplnkovej techniky na výrobu keramiky
Zverejnené dňa 22. 11. 2021.  Lehota na predloženie ponuky 7. 12. 2021 do 14:00 hod.
Predmetom zákazky je Obstaranie doplnkovej techniky na výrobu keramiky v  zmysle Výzvy na predkladanie ponúk, ktorá spolu s ostatnými podkladmi tvorí prílohu tejto správy.

Cenovú ponuku vrátane čestného prehlásenia (v prílohe)  je potrebné predložiť elektronicky na e-mail  miriam.funova@majolika.sk  alebo v  papierovej forme na adresu obstarávateľa, najneskôr v termíne do 7. 12. 2021 do 14:00 hod. Ostatné ustanovenia sú uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk.

Prílohy (otvoria sa po kliknutí):
Výzva na predkladanie ponúk
Návrh na plnenie (cenová ponuka)

Čestné prehlásenie uchádzača
Návrh Zmluvy


VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov pre obstaranie zákazky s nízkou hodnotou.

Nákup pecí na keramiku
Zverejnené dňa 22. 11. 2021.  Lehota na predloženie ponuky  7. 12. 2021 do 14:00 hod.
Predmetom zákazky je Nákup pecí na keramiku v  zmysle Výzvy na predkladanie ponúk, ktorá spolu s ostatnými podkladmi tvorí prílohu tejto správy.

Cenovú ponuku vrátane čestného prehlásenia (v prílohe)  je potrebné predložiť elektronicky na e-mail  miriam.funova@majolika.sk  alebo v  papierovej forme na adresu obstarávateľa, najneskôr v termíne do 7. 12. 2021 do 14:00 hod. Ostatné ustanovenia sú uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk.

Prílohy (otvoria sa po kliknutí):
Výzva na predkladanie ponúk
Čestné prehlásenie uchádzača
Návrh Zmluvy


VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  v  znení neskorších predpisov pre obstaranie zákazky s  nízkou hodnotou.

Marketingová stratégia, návrh media plánu a PR aktivít
Zverejnené dňa 5. 11. 2021.  Lehota na predloženie ponuky 19. 11. 2021 do 14:00 hod. Predmetom zákazky je Marketingová stratégia, návrh media plánu a PR aktivít v  zmysle Výzvy na predkladanie ponúk, ktorá spolu s ostatnými podkladmi tvorí prílohu tejto správy.
Cenovú ponuku vrátane čestného prehlásenia (v prílohe)  je potrebné predložiť elektronicky na e-mail  miriam.funova@majolika.sk  alebo v  papierovej forme na adresu obstarávateľa, najneskôr v  termíne do 19. 11. 2021 do 14:00 hod. Ostatné ustanovenia sú uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk.

Prílohy (kliknite):
Výzva na predkladanie ponúk
Čestné prehlásenie uchádzača
Návrh Zmluvy
Doplňujúce otázky a odpovede


VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  v  znení neskorších predpisov pre obstaranie zákazky s  nízkou hodnotou.

Vybudovanie eshopu vrátane podpory online predaja, správa webu a sociálnych sietí
Zverejnené dňa 5. 11. 2021.  Lehota na predloženie ponuky 19. 11. 2021 do 14:00 hod

Predmetom zákazky je vybudovanie eshopu vrátane podpory online predaja, správa webu a sociálnych sietí v  zmysle Výzvy na predkladanie ponúk, ktorá spolu s ostatnými podkladmi tvorí prílohu tejto správy.
Cenovú ponuku vrátane čestného prehlásenia (v prílohe)  je potrebné predložiť elektronicky na e-mail  miriam.funova@majolika.sk  alebo v  papierovej forme na adresu obstarávateľa, najneskôr v termíne do 19. 11. 2021 do 14:00 hod. Ostatné ustanovenia sú uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk.

Prílohy (kliknite na link):
Výzva na predkladanie ponúk
Čestné prehlásenie uchádzača
Návrh Zmluvy
Doplňujúce otázky a odpovede 1
Doplňujúce otázky a odpovede 2
Doplňujúce otázky a odpovede 3


VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  v  znení neskorších predpisov pre obstaranie zákazky s  nízkou hodnotou.

Obstaranie doplnkovej techniky na výrobu keramiky

Zverejnené dňa 26. 10. 2021.  Lehota na predloženie ponuky 10. 11. 2021 do 14:00 hod

Predmetom zákazky je Obstaranie doplnkovej techniky na výrobu keramiky v zmysle Výzvy na predkladanie ponúk, ktorá spolu s ostatnými podkladmi tvorí prílohu tejto správy. Cenovú ponuku vrátane čestného prehlásenia (v prílohe)  je potrebné predložiť elektronicky na e-mail  miriam.funova@majolika.sk  alebo v  papierovej forme na adresu obstarávateľa, najneskôr v termíne do 10. 11. 2021 do 14:00 hod. Ostatné ustanovenia sú uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk.

Prílohy (kliknite):
Výzva na predkladanie ponúk
Návrh na plnenie (cenová ponuka)
Čestné prehlásenie uchádzača
Návrh Zmluvy


VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  v  znení neskorších predpisov pre obstaranie zákazky s  nízkou hodnotou.

Nákup pecí na keramiku
Zverejnené dňa 26. 10. 2021.  Lehota na predloženie ponuky 10. 11. 2021 do 14:00 hod

Predmetom zákazky je Nákup pecí na keramiku v zmysle Výzvy na predkladanie ponúk, ktorá spolu s ostatnými podkladmi tvorí prílohu tejto správy.
Cenovú ponuku vrátane čestného prehlásenia (v prílohe)  je potrebné predložiť elektronicky na e-mail  miriam.funova@majolika.sk  alebo v  papierovej forme na adresu obstarávateľa, najneskôr v termíne do 10. 11.2021 do 14:00 hod. Ostatné ustanovenia sú uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk.

Prílohy (kliknite na link)
Výzva na predkladanie ponúk https://www.majolika.sk/wp-content/uploads/Vyzva-na-predkladanie-ponuk-2.pdf
Čestné prehlásenie https://www.majolika.sk/wp-content/uploads/Cestne-prehlasenie-uchadzaca-.docx
Návrh zmluvy https://www.majolika.sk/wp-content/uploads/Navrh-zmluvy.doc


VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov pre obstaranie zákazky s nízkou hodnotou.

Sada na 3D tlač keramických produktov
Zverejnené dňa 29. 09. 2021. Lehota na predloženie ponuky 11.10.2021 do 14:00 hod

Predmetom zákazky je obstaranie Sady na 3D tlač keramických produktov v zmysle Výzvy na predkladanie ponúk, ktorá spolu s ostatnými podkladmi tvorí prílohu tejto správy.
Cenovú ponuku vrátane čestného prehlásenia (v prílohe)  je potrebné predložiť elektronicky na e-mail: miriam.funova@majolika.sk alebo v papierovej forme na adresu obstarávateľa, najneskôr v termíne do 11.10.2021 do 14:00 hod. Ostatné ustanovenia sú uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk.

Prílohy: (otvoria sa po kliknutí na prílohu)
Výzva na predkladanie ponúk
Čestné prehlásenie uchádzača
Návrh Zmluvy


VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov pre obstaranie zákazky s nízkou hodnotou.

Obstaranie doplnkovej techniky na výrobu keramiky
Zverejnené dňa 21. 09. 2021. Lehota na predloženie ponuky 01.10.2021 do 14:00 hod.

Predmetom zákazky je Obstaranie doplnkovej techniky na výrobu keramiky v zmysle Výzvy na predkladanie ponúk, ktorá spolu s ostatnými podkladmi tvorí prílohu tejto správy.
Cenovú ponuku vrátane čestného prehlásenia (v prílohe)  je potrebné predložiť elektronicky na e-mail: miriam.funova@majolika.sk alebo v papierovej forme na adresu obstarávateľa, najneskôr v termíne do 1.10.2021 do 14:00 hod. Ostatné ustanovenia sú uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk.

Prílohy: (otvoria sa po kliknutí na prílohu)
Výzva na predkladanie ponúk
Návrh na plnenie (cenová ponuka)
Čestné prehlásenie uchádzača
Návrh Zmluvy